21400
page-template-default,page,page-id-21400,theme-stockholm,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,qode-elegant-product-list,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Communiceren met jezelf en een opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk vooraf anders overeenkomen. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt Communiceren met jezelf verder genoemd ‘leverancier’. Degene die met Communiceren met jezelf een overeenkomst aangaat, wordt verder genoemd ‘opdrachtgever’.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.

 

Kwaliteit 

Artikel 2
Leverancier verplicht zich tot het leveren van kwalitatief goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling zijn geschreven, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

 

Geheimhouding 

Artikel 3
Leverancier verplicht zich tijdens en na beëindiging van de opdracht tot geheimhouding van die gegevens van opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn.

 

Opdracht en opdrachtbevestiging, modelovereenkomst 

Artikel 4
Opdrachtgever kan leverancier mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze een opdracht geven. Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en bevestigt leverancier schriftelijk in een offerte:

  1. doel van de opdracht, omvang en aard van het werk, deadlines;
  2. inbreng van opdrachtgever, door opdrachtgever aan te leveren materialen of gegevens;
  3. het geldende honorarium.

Als opdrachtgever een detacherings- of werving- en selectiebureau is, verzorgt deze een modelovereenkomst of contract.

Artikel 5
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 21 dagen. In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden.

 

Betaling 

Artikel 6
De betalingstermijn is 30 dagen na facturatie. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

 

Vrijwaring 

Artikel 7
Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten van leverancier. Hij vrijwaart leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van leverancier. Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal.
Hij vrijwaart leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

 

Auteursrechten 

Artikel 8
Leverancier geeft bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten.
Oktober, 2016